Pilotaż Granty dla "Seal of Excellence"

LiquiDATA – innowacyjna technologia chemicznego niszczenia nośników danych

Projekt realizowany jest w ramach Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Pilotaż Seal of Excellence poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB.

Głównym celem projektu jest określenie technicznej wykonalności i ekonomicznej opłacalności opracowania i wdrożenia technologii LiquiDATA na rynek światowy, jak również opracowanie skutecznej strategii wdrożenia. Przeprowadzone analizy mają również wesprzeć Wnioskodawcę w przygotowaniu wniosku aplikacyjnego do SME Instrument faza 2.

Przedmiotem projektu jest opracowanie studium wykonalności zawierające biznesplan.

Zakładanymi przez Spółkę efektami realizacji projektu będzie wdrożenie innowacyjnej technologii na rynek UE.

Okres realizacji projektu: 19/06/2017– 29/09/2017

Umowa o dofinansowanie nr: POIR.02.04.01-10-0001/17-00

Wartość Projektu: 300 000 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 210 000 PLN

Certyfikowany Instytut Niszczenia Danych Sp. z o.o.
ul. Stanów Zjednoczonych 4, 54-403 Wrocław
Al. 1 Maja 87, 90-755 Łódź

bok@niszczenie.pl
+48 717 237 000