Oferta komercjalizacji technologii pn. „Technologia chemicznego niszczenia magnetycznych nośników danych LiquiDATA2”

Oferta wstrzymana z uwagi na podpisanie umowy warunkowej.

Certyfikowany Instytut Niszczenia Danych Sp. z o.o. (KRS 0000406591) zaprasza do składania ofert nabycia praw do technologii pn. „Technologia chemicznego niszczenia magnetycznych nośników danych”. Oferowana technologia została opracowana w ramach ogólnopolskiego projektu Akcelerator EIT+ spółek innowacyjnych o hybrydowym profilu branżowym, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji).

Technologia została opatentowana. Dnia 14.09.2016 r. Spółka uzyskała decyzję o przyznaniu patentu przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Pat.225033) pod nazwą „Sposób chemicznego niszczenia magnetycznych nośników danych”. Dnia 11.07.2017 r. Spółka uzyskała decyzję o przyznaniu patentu przez United States Patent (Patent No. US 9,700,867 B2) pod nazwą „Method for chemical destroying of magnetic data carriers”. Dnia 14.09.2017 r. Spółka uzyskała decyzję o przyznaniu patentu przez European Patent Office (Patent No. 2682942) pod nazwą „Method for chemical destroying magnetic data carriers”.

Technologia stanowi w 100% przedmiot praw spółki Certyfikowany Instytut Niszczenia Danych Sp. z o.o., która jest uprawniona do przeprowadzenia procesu komercjalizacji oferowanej technologii oraz zawierania stosownych umów.

Oferowana technologia jest innowacyjną technologią chemicznego niszczenia nośników danych opracowaną przez polskich naukowców. Jest jedyną na świecie technologią opatentowaną poza Polską, która daje stuprocentową gwarancję nieodwracalnego zniszczenia danych w lokalizacji zamawiającego. Polega na rozpuszczeniu w trakcie jednej reakcji chemicznej zwiórkowanych talerzy dysków do postaci cieczy, która nie posiada właściwości magnetycznych, a tym samym nie jest nośnikiem jakichkolwiek danych. Eliminuje to niepewność co do skuteczności procesu zniszczenia – nośnik zmienia się w ciecz, co widać gołym okiem. Jest ona istotną modyfikacją starej technologii chemicznego niszczenia magnetycznych nośników danych opisanej i oferowanej komercyjnie na stronie www.niszczenie.pl

Zastosowanie nowej technologii uprości znacznie proces niszczenia danych, przy zachowaniu stuprocentowej skuteczności niszczenia. Dzięki temu możliwe będzie powszechne zastosowanie tej technologii do niszczenia nośników danych.

W 2019 roku oferowana technologia została sprawdzona w warunkach rzeczywistych, a jej parametry pozytywnie zweryfikowane. W kwietniu 2020 roku technologia została po raz pierwszy wdrożona przez Certyfikowany Instytut Niszczenia Danych Sp. z o.o. Technologia jest obecnie gotowa do wdrożenia przez podmiot zewnętrzny. Może być wykorzystana zarówno do świadczenia usług mobilnych (u klienta), jak i stacjonarnych.

Oferty nabycia praw do technologii prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: bok@niszczenie.pl Oferty należy składać w języku polskim. Prosimy o przesłanie skanu tradycyjnie podpisanej oferty lub dokumentu podpisanego elektronicznie. Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione. Ogłaszający nie odpowiada za ewentualne problemy techniczne związane z poczta elektroniczną w zakresie niniejszego postepowania.

Termin składania ofert – nabór ciągły.

Oferta wstrzymana z uwagi na podpisanie umowy warunkowej.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia złożenia oferty.

Oferty rozpatrywane będą w terminie związania ofertą.

Ogłaszający zastrzega sobie możliwość żądania od Oferenta dodatkowych wyjaśnień, a także podjęcia negocjacji z wybranymi Oferentami.

Pytania dotyczące przedmiotowej oferty oraz oferowanej technologii prosimy kierować na adres bok@niszczenie.pl

Ogłaszający ma prawo bez podania przyczyn odstąpić od zbycia praw do technologii bez wyboru oferty.

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Ogłaszający nie jest zobowiązany do zwrotu Oferentom jakichkolwiek kosztów związanych z ich uczestnictwem w niniejszym postępowaniu.

Oferentom nie przysługuje prawo do występowania wobec Ogłaszającego z jakimikolwiek roszczeniami odnoszącymi się do warunków niniejszego zaproszenia i/lub wyboru innego Oferenta.

Oferta wstrzymana z uwagi na podpisanie umowy warunkowej.

Certyfikowany Instytut Niszczenia Danych Sp. z o.o.
ul. Stanów Zjednoczonych 4, 54-403 Wrocław
Al. 1 Maja 87, 90-755 Łódź

bok@niszczenie.pl
+48 717 237 000